@Toyosu

Omakase &🍣Sushi Bar 1451 Ashford Ave 🇵🇷 Fresh🇯🇵Japanese fish 2-3 times/week

Menu