شبکه ۷

شبکه ۷

هدف کلیسای۷ تبدیل ایران توسط تبدیل زندگی های شخصی است

تیم هنر ۷

تیم دعا ۷

بچه های ۷