@pitxardo

game dev

Website

Twitter

Youtube

itch.io

Tumblr

Twitch

Mastodon