Ngô͘ Hê-bí

Ngô͘ Hê-bí

Tâi-gí-bûn choán-hêng chèng-gī chhui-sak chiá / App & product developer

Kháu-chō 社群媒體口座

Instagram

Twitter

Facebook

Sū-kang 台語文事工

Ha̍k-si̍p 台語文學習資源

Chhut-pán 台文冊

Koan-khoán Chi-chhî 歡迎捐款支持

海外 - PayPal