thiosunfat

thiosunfat

Khi bạn đưa natri thiosunfat vào nước sẽ khử chlrorine ngay lập tức.