سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک 25 مترمکعب با قطر 2.5 متر و طول 5.1 متر تولید می شود