@rafaelvelez

@rafaelvelez

Copywriter and Blogger at Threadless | Vocalist for Gone Awry | Eater of Pizzas