CHOCT Chess Tournament 2022

CHOCT Chess Tournament 2022

Inquiries: NA Wong Qi Hao (012-8488400) or Tam Li Zhang (019-349 6778)