@wlz_music

Ruri Matsumura(vo) Kazuhiro Odagiri(ds) Taka Nawashiro(gt) Kento Tsubosaka(keys)