The Minato Residence

The Minato Residence

The Minato Residence được xây dựng bên bờ sông Lạch Tray