حمید راحت حق

حمید راحت حق

تحلیل گر و فعال در بازارهای مالی #forex #trader #market

Site

Instagram

Twitter

Medium

Linkedin